Polityka prywatności


Administratorem sklepu e-Sizeer.com jest Marketing Investment Group S.A. z siedzibą w Krakowie (31-871), os. Dywizjonu 303 Paw. 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000521685 o kapitale zakładowym w wysokości 3.621.529,50 PLN w całości opłaconym, NIP: 675-11-87-580, REGON: 351469736. Administrator gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych, które są wprowadzane i przetwarzane w związku z korzystaniem ze sklepu e-Sizeer.com, poprzez stosowanie zabezpieczeń ich poufności i wykorzystywanie zgodnie z przedstawionymi poniżej zasadami.

Anonimowość:

Korzystając ze sklepu e-Sizeer.com pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej, a także dokonując działań właściwych dla konkretnych usług serwisu, z którymi związana jest konieczność ujawnienia niektórych danych osobowych wszystkim podmiotom spełniającym wymogi do tego, aby móc się zapoznać z treścią tych ogłoszeń. Wówczas ujawniane są tylko następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko, ewentualnie numer telefonu. Ponadto informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są wykorzystywane przez Administratora w celach technicznych, związanych z administracją serwerów serwisu.

Dlaczego i w jakich celach zbierane są informacje o Użytkowniku?

Poza celami, którym służy sklep e-Sizeer.com, Administrator serwisu zbiera informacje o Tobie w następujących celach :
- reakcja na prośby, uwagi lub reklamacje Użytkowników
- personalizacja przeglądanych przez danego Użytkownika stron sklepu e-Sizeer.com
- sprawdzanie i identyfikacja uprawnień dostępu do poszczególnych zasobów serwisu e-Sizeer.com, zapobieganie problemom, jakie mogą pojawić się w jego funkcjonowaniu
- wysyłanie do Ciebie informacji o produktach, usługach i promocjach sklepu e-Sizeer.com lub jego partnerów

Uprawnienia Użytkowników w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych w sklepie e-Sizeer.com

Zapewniamy Ci możliwość samodzielnej kontroli Twoich danych poprzez ich modyfikowanie, uzupełnianie i usuwanie w odpowiednim do tego miejscu w serwisie. Jest ono dostępne po zalogowaniu poprzez podanie przydzielonego identyfikatora i hasła dostępowego. Jeżeli uznasz to rozwiązanie za niewystarczające, możesz zwrócić się do Administratora wysyłając e-mail przez formularz kontaktowy lub pocztą tradycyjną na adres:

Marketing Investment Group S.A.
ul. Jana Dekerta 18
30-703 Kraków
z dopiskiem "e-SIZEER"

Ochrona danych

Celem Administratora jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony Twoich danych osobowych. Zarówno rozwój technologii, jak i sklepu e-Sizeer.com mogą powodować, że polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o czym Administrator będzie Cię zawsze informował na łamach serwisu.

Statystyka

Na podstawie uzyskanych od Ciebie informacji i danych technicznych (np. Cookiem, logów systemowych, adresów IP) związanych z logowaniem się do serwisu i poruszaniem po nim, sporządzane są zbiorcze zestawienia statystyczne, które są ujawnianie podmiotom trzecim. Zestawienia statystyczne nie zawierają danych pozwalających na identyfikację pojedynczych Użytkowników.

Uwagi praktyczne dotyczące korzystania ze sklepu e-Sizeer.com

Pamiętaj:
 • • jeżeli korzystasz z jednego komputera razem z innymi osobami, po zakończeniu korzystania z usług sklepu e-Sizeer.com wymagających zalogowania, powinieneś zawsze się wylogować tak, aby nikt nie mógł obejrzeć, skorzystać lub zmodyfikować zasobów, informacji lub danych związanych z Tobą,
 • • podane przez Ciebie dane i informacje przy rejestracji w serwisie znane są tylko Tobie i Administratorowi oraz osobom z nim współpracującym, które zobowiązane są do zachowania tych danych w poufności, a za działania których Administrator odpowiada jak za swoje własne,
  •  Administrator gwarantuje, że dopóki nie zamieścisz ogłoszeń, ofert lub innych treści na łamach serwisu, które podlegają ujawnianiu innym jego Użytkownikom wraz z danymi i informacjami, które w takim przypadku podlegają ujawnianiu, Administrator nie ujawni nikomu danych i informacji wprowadzonych przez Ciebie do serwisu, chyba że będzie to wynikiem wniosków lub żądań podmiotów, które mają prawo na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa do otrzymania tych danych od Administratora,
  •  mimo powyższego zawsze powinieneś zachować ostrożność w udostępnianiu wszelkich danych i informacji, a w szczególności danych dostępowych do konta w serwisie,
  • administrator serwisu jest otwarty na wszelkie Twoje opinie, uwagi i pytania dotyczące zachowania poufności danych i informacji. Ewentualne zapytania należy kierować przez formularz kontaktowy lub pocztą tradycyjną na adres:

  Marketing Investment Group S.A.
  ul. Jana Dekerta 18
  30-703 Kraków
  Z dopiskiem „e-Sizeer”

   

Wyjaśnienie użytych pojęć:

cookie - ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających. Ciasteczka mogą zawierać rozmaite rodzaje informacji o użytkowniku danej strony www i "historii" jego łączności z daną stroną (a właściwie serwerem). Zazwyczaj wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania danego użytkownika przez serwer, dzięki czemu może on wygenerować przeznaczoną dla niego stronę. Umożliwia to tworzenie spersonalizowanych serwisów www, obsługi logowania, "koszyków zakupowych" w internetowych sklepach itp.

log systemowy - informacja, jaką komputer internauty przekazuje serwerowi podczas każdorazowego połączenia. Log systemowy może zawierać takie dane jak np. numer IP, na podstawie którego można w dużym przybliżeniu ustalić lokalizację komputera łączącego się z serwerem.

adres IP - liczba nadawana interfejsowi sieciowemu, grupie interfejsów (broadcast, multicast), bądź całej sieci komputerowej opartej na protokole IP, służąca identyfikacji elementów warstwy trzeciej modelu OSI – w obrębie sieci oraz poza nią (tzw. adres publiczny). Adres IP nie jest "numerem rejestracyjnym" komputera – nie identyfikuje jednoznacznie fizycznego urządzenia – może się dowolnie często zmieniać (np. przy każdym wejściu do sieci Internet) jak również kilka urządzeń może dzielić jeden publiczny adres IP. Ustalenie prawdziwego adresu IP użytkownika, do którego następowała transmisja w danym czasie jest możliwe dla systemu/sieci odpornej na przypadki tzw. IP spoofingu (por. man in the middle, zapora sieciowa, ettercap) – na podstawie historycznych zapisów systemowych. W najpopularniejszej wersji czwartej (IPv4) jest zapisywany zwykle w podziale na oktety w systemie dziesiętnym (oddzielane kropkami) lub rzadziej szesnastkowym bądź dwójkowym (oddzielane dwukropkami bądź spacjami).